Επιστροφή σε Το ΚεΔΕΠΟΔ

Στόχοι

Το Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκής Πολιτικής Οικονομίας & Διακυβέρνησης − (ΚεΔΕΠΟΔ) είναι επίσημο ερευνητικό κέντρο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων). Ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2015 (ΦΕΚ 1812, 21 Αυγούστου 2015).

Κύριος σκοπός του ΚεΔΕΠΟΔ είναι να αποτελέσει έναν επιστημονικό και έγκυρο φορέα διεξαγωγής πρωτογενούς έρευνας, μελέτης και ανάπτυξης της επιστημονικής γνώσης. Το αντικείμενο του ΚεΔΕΠΟΔ είναι η εφαρμογή και η προώθηση των πιο σύγχρονων επιστημονικών μεθόδων στα πεδία της Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής Οικονομίας και Διακυβέρνησης.

Οι δραστηριότητες του ΚεΔΕΠΟΔ συνοψίζονται στην κάλυψη ερευνητικών και εκπαιδευτικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο τόσο του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων και της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, όσο και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου γενικότερα, στην εκπόνηση έρευνας, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και κατάρτισης στα θέματα δραστηριότητάς του σε δημόσιους ή/και ιδιωτικούς φορείς. Πιο συγκεκριμένα, το ΚεΔΕΠΟΔ αποσκοπεί:

  • Στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων σε τομείς, οι οποίοι άπτονται γνωστικών αντικειμένων που εντάσσονται στα πεδία ενδιαφέροντός του.
  • Στη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε θέματα συναφή με τα ερευνητικά του αντικείμενα.
  • Στην ανάπτυξη και στην καλλιέργεια νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την μεθοδολογική, θεωρητική και επιστημονική ανάπτυξη των ερευνητικών του αντικειμένων.
  • Στην ανάπτυξη συνεργασιών κάθε μορφής (επιστημονική, εκπαιδευτική, ερευνητική, λειτουργική, συμβατική ή άλλη) με ελληνικά και διεθνή ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα, ακαδημαϊκά ιδρύματα, δεξαμενές σκέψεις (think tanks), επιστημονικούς και λοιπούς φορείς, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιστημονικοί τους στόχοι συμπίπτουν, είναι συναφείς ή αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του ΚεΔΕΠΟΔ.
  • Στην οργάνωση ή συνδιοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών συναντήσεων με τη συμμετοχή ειδικών επιστημόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
  • Στην οργάνωση Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης σε τομείς συναφείς με τα γνωστικά αντικείμενά του.
  • Στην έκδοση επιστημονικών περιοδικών, μονογραφιών, συλλογικών τόμων και πρακτικών συνεδρίων γύρω από τα γνωστικά αντικείμενά του.
  • Στη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για τη συμμετοχή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και υποψήφιων διδακτόρων στις ερευνητικές και τις λοιπές επιστημονικές του δραστηριότητες.

Το ΚεΔΕΠΟΔ στελεχώνεται από μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού, του Ειδικού Διδακτικού Εργαστηριακού Προσωπικού, του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού και του λοιπού επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καθώς και από εξωτερικούς συνεργάτες-ειδικούς επιστήμονες.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://www.kedepod.gr/?page_id=23&lang=el